menu
PGD

Gebruikersplan Corona

Gebruiksplan Pinkstergemeente Doetinchem

Schoolgebouw Ulenhof College, Bizetlaan 86, 7002 LZ te Doetinchem Versie: juli/augustus 2020

Functies van dit gebruiksplan

 • We beschrijven in dit plan de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 • De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 • Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen onze gemeente;
 • Dit plan is online te vinden op onze website en op meerdere plaatsen (op papier) in het Ulenhof College aanwezig.

Fasering

 • Vanaf zondag 19 juli gaan we weer starten met de wekelijkse samenkomsten met de aanwezigheid van gemeenteleden en gasten die dat wensen.

Algemene afspraken

Wij vinden lofprijs, ontmoeting, onderwijs en bidden belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • 1⁄2 meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;

 • Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;

 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM.

 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dit betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig evalueren.

Gebruik van het Ulenhof College

 • Het Ulenhof College is geen eigendom van de Pinkstergemeente Doetinchem (PGD); elke zondagochtend huren we deze locatie, waarbij geen andere huurders (derden) aanwezig zijn. Er worden dus geen andere samenkomsten / bijeenkomsten tegelijkertijd gehouden.

 • Op 19 juli begint ook de schoolvakantie. Daarom zullen alle stoelen op 18 juli op een vaste plek in de grote aula neergezet worden waar ze tot aan het eind van de schoolvakantie (23 augustus) blijven staan. Vanaf 23 augustus worden de stoelen na elke zondagse dienst teruggezet in de voor de school gewenste opstelling. Daarom zal het gebruiksplan eind augustus op dit punt aangepast worden.

 • De aanvangstijd voor de dienst is 10:15 uur. Vanaf 8:30 uur kunnen de muzikanten, coördinatoren etc. al in het kerkgebouw voor de voorbereiding.

Gebruik grote aula

 • In de grote aula staan rijen met stoelen. De rijen staan opgesteld met een tussenruimte van ca. 1,50 – 2,00 m. Om deze tussenruimte te waarborgen zullen er tafels tussen de rijen geplaatst worden.

 • Personen die tot één huishouden behoren wordt gevraagd naast elkaar te gaan zitten; een volgend persoon/gezin laat in dezelfde rij drie stoelen onbezet. Zo blijft er altijd minimaal 1,5 m ruimte tussen gezinnen (of alleenstaanden).

 • Op deze manier kunnen er maximaal zo’n 160 mensen in de aula zitten.

 • Om het één en ander in goede banen te leiden zijn er coördinatoren (zie uitleg bij Taakomschrijvingen) aangesteld die herkenbaar zijn aan een geel hesje.

Gebruik lokalen voor kinderdiensten

 • De kinderen tot 12 jaar hebben gedurende een deel van de samenkomst een eigen kinderdienst. Ze verblijven dan in klaslokalen elders in het gebouw.
  Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen afstand te houden; daarom gelden er tijdens de kinderdiensten geen extra afspraken.

 • Zorg voor zoveel mogelijk ventilatie in de lokalen, dus ramen open.

 • Kinderwerkers die niet uit hetzelfde huishouden komen dienen wél zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

 • Ouders van kinderen die naar de (mini)crèche gaan en de medewerkers van de (mini)crèche dienen ook 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderwerkers zorgen voor passende haal- en brengmaatregelen.

Gerelateerd aan het gebouw

 • Routing: bij binnenkomst wordt bewust aandacht gevraagd voor de gezondheid van mensen d.m.v. een vraag van het welkomstteam.

 • Er wordt aangegeven hoe mensen het gebouw binnenkomen en weer verlaten d.m.v. stickers op de grond (pijlen, afstand houden, geen doorgang). Er is een vaste in- en uitgang. Zie plattegrond hieronder.

 • Let op: bij ‘goed’ weer is de normale ingang gesloten en is de looproute anders/buitenom. We beginnen dan buiten met het zingen van een aantal liederen.

Binnenkomst van het gebouw

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken;

 • Desinfecterend middel staat bij de ingang. Elke persoon wordt geacht zijn handen te desinfecteren.

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.

 • Het welkomstteam vult bij de ingang van de zaal van iedereen de naam in zodat duidelijk is hoeveel mensen er in het gebouw zijn. Bij eventuele besmettingen achteraf kan deze lijst gebruikt worden om personen te benaderen.

 • De mensen lopen direct na binnenkomst, via de looproute, door naar het plein achter het gebouw. Daar zullen we om 10:30 uur starten met de kerkdienst d.m.v. het zingen van een aantal liederen. Dit doen we staand. En ook daar (buiten) houden we voldoende afstand.

Toiletgebruik

 • Mensen wordt gevraagd het toiletbezoek tot een minimum te beperken, door van tevoren thuis naar het toilet te gaan. In uitzonderingssituaties zijn toiletten beschikbaar. Op het toilet staan schoonmaakdoekjes, waarmee mensen zelf de wc en deurklinken schoon moeten maken na hun gebruik.

Algemene richtlijnen voor bezoekers

 • Geen handen schudden.

 • Regelmatig de wanden wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.

 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.

 • Tijdens de dienst wordt de ruimte geventileerd door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Daardoor zou het tijdens de dienst iets frisser kunnen zijn dan gebruikelijk; houdt u hiermee rekening.

Avondmaal

 • Voorlopig zullen we nog geen Avondmaal vieren. We kijken nog hoe we dit in een later stadium op een verantwoorde manier weer kunnen vieren met elkaar.

Reinigen en ventileren

 • Na de dienst wordt de kerk goed geventileerd door alle ramen en deuren minimaal 20 minuten open te zetten. Hiervoor is de koster verantwoordelijk.

 • Aangezien er tijdens de zomervakantie geen leerlingen op school komen en wij maar 1x per week samenkomen is het niet nodig om alle stoelen en tafels na de dienst te desinfecteren. Volgens deskundigen kan het virus op harde materialen maximaal 72 uur overleven, dus na een week is er geen risico meer op besmetting.

 • Vanaf 23 augustus zal er overigens wel gedesinfecteerd/gereinigd moeten worden, aangezien de leerlingen vanaf 24 augustus weer op school komen. Daartoe zal dit gebruiksplan t.z.t. aangepast worden.

Collecte

 • Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. De collecte wordt vooralsnog gedaan d.m.v. de collectedoos bij de uitgang of, en daar gaat onze voorkeur naar uit, door overmaken via het rekeningnummer van de PGD. We denken nog na hoe we dit in de toekomst op een andere manier kunnen vormgeven.

Koffiedrinken

 • Na de dienst is er gelegenheid om buiten, op het plein, koffie te drinken. Uiteraard ook op 1,5 m afstand van elkaar. We drinken daarbij uit de bekende kartonnen bekertjes zodat er geen kans is op besmetting.

 • Wil je geen koffie/thee na de dienst dan is er een andere looproute om het Ulenhof te verlaten. Taakomschrijvingen

 • Coördinatoren: per dienst zijn er twee coördinatoren aangesteld, te herkennen aan hun gele hesje. De eerste coördinator staat bij de ingang en wijst de mensen op het gebruik van de desinfecterende handgel en de verplichte namenlijst. De tweede coördinator staat bij de looproute en geeft waar nodig uitleg hierbij.

 • Tijdens elke kerkdienst is er, tijdens de vakantieperiode, minimaal één oudste en/of bestuurslid aanwezig. Voor vragen kunt u uiteraard ook bij hen terecht.

 • Leiding van dienst: hij/zij heeft, zoals gebruikelijk, de leiding over de verschillende onderdelen van de dienst. Wilt u ook iets zeggen in de dienst? Overlegt u dat dan vooraf met hem/haar.

Tijdschema kerkdienst (zondagochtend)

 • 8:30 uur: voorbereiding buiten op het plein achter de school (muziekteam / techniek);

 • 9:00 uur: ramen en deuren in de grote aula worden open gezet om te ventileren (koster);

 • 9:15 uur: coördinatoren aanwezig in aula, eventueel materialen klaarzetten binnen.

 • 10:15 uur: gemeenteleden + gasten komen binnen en lopen naar het plein achter het gebouw. Ook buiten houdt iedereen zich te allen tijde aan de 1,5 meter afstand.

 • 10:30 uur BUITEN : zangteam opent met gebed en zingen samen met de aanwezigen een aantal

  liederen. Bij slecht weer vervalt dit gedeelte en gaan we direct naar binnen.

 • 10:50 uur: leiding van dienst (lvd) geeft aan dat we naar binnen gaan. De looproutes en andere

  afspraken worden nogmaals benadrukt.

 • 11:00 uur: binnen voortzetting kerkdienst. Binnen wordt er NIET gezongen.

  • mededelingen Lvd en dienst opdragen met gebed.

  • ruimte voor gebed door gemeenteleden

  • ruimte voor iets delen door gemeenteleden

  • preek 20-25 min. (de kinderen gaan naar hun eigen, korte, kinderdienst)

  • afsluiting d.m.v. gebed en zegen voor de gemeente door lvd. Iedereen blijft nog op zijn plaats!

 • 11:40 uur: Koffieteam rijdt koffiekar via looproute naar buiten. Indien gereed, dan kan iedereen stapsgewijs en met onderlinge afstand koffie pakken bij de koffiekar buiten. Wil je geen koffie/thee na de dienst dan is er een andere looproute om het Ulenhof te verlaten.

 • Circa 12:00 uur: einde kerkdienst.